Ấn phẩm

Hướng dẫn thực thi các cam kết về quy tắc xuất xứ trong các FTA: ASEAN- Nhật Bản, ASEAN- Hàn Quốc, Việt Nam- Nhật Bản, Việt Nam- Hàn Quốc

Hướng dẫn thực thi các cam kết về quy tắc xuất xứ trong các FTA: ASEAN- Nhật Bản, ASEAN- Hàn Quốc, Việt Nam- Nhật Bản, Việt Nam- Hàn Quốc

Thực hiện chủ trương chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước, Việt Nam đã từng bước mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước, tham gia tích cực và có trách nhiệm tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế. Đặc biệt, trong những năm gần đây, phù hợp với xu thế hội nhập chung của khu vực và thế giới, chúng ta đã đẩy mạnh việc đ...
Cẩm nang Hướng dẫn thực thi các cam kết về hàng rào phi thuế quan (TBT và SPS)

Cẩm nang Hướng dẫn thực thi các cam kết về hàng rào phi thuế quan (TBT và SPS)

Thực hiện chủ trương chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước, Việt Nam đã từng bước mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước, tham gia tích cực và có trách nhiệm tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế. Đặc biệt, trong những năm gần đây, phù hợp với xu thế hội nhập chung của khu vực và thế giới, chúng ta đã đẩy mạnh việc đ...
Cẩm nang Hướng dẫn thực thi các cam kết về cam kết hữu trí tuệ

Cẩm nang Hướng dẫn thực thi các cam kết về cam kết hữu trí tuệ

Thực hiện chủ trương chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước, Việt Nam đã từng bước mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước, tham gia tích cực và có trách nhiệm tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế. Đặc biệt, trong những năm gần đây, phù hợp với xu thế hội nhập chung của khu vực và thế giới, chúng ta đã đẩy mạnh việc đ...
Cẩm nang Hướng dẫn thực thi các cam kết về phòng vệ thương mại và giải quyết tranh chấp

Cẩm nang Hướng dẫn thực thi các cam kết về phòng vệ thương mại và giải quyết tranh chấp

Thực hiện chủ trương chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước, Việt Nam đã từng bước mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước, tham gia tích cực và có trách nhiệm tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế. Đặc biệt, trong những năm gần đây, phù hợp với xu thế hội nhập chung của khu vực và thế giới, chúng ta đã đẩy mạnh việc đ...