Bản tin nội bộ Hội nhập kinh tế quốc tế

Thực hiện chức năng nghiên cứu, tham mưu và tư vấn chính sách cho lãnh đạo Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế khai thác thông tin và xây dựng Bản tin tham khảo ra thường kỳ về Hội nhập kinh tế quốc tế.