Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới.

03/06/2015 | 00:00:00

        Ngày 05 tháng 02 năm 2007, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa X). Nghị quyết đã làm rõ các cơ hội và thách thức của việc gia nhập WTO và đề ra các định hướng lớn để nền kinh tế nước ta phát triển nhanh và bền vững sau khi gia nhập WTO.  Ngày 27 tháng 02 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động của Chính phủ với 12 nhóm nhiệm vụ và danh mục công việc cụ thể cho các Bộ, ngành và địa phương thực hiện nhằm tạo chuyển biến trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, qua đó đưa nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa X đã đề ra.

          Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X, Kết luận số 58-KL/TW ngày 02 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị đã khẳng định: “Việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết đã đạt kết quả tích cực. Hội nhập kinh tế quốc tế và việc gia nhập WTO đã tác động toàn diện đến mọi mặt phát triển của đất nước”. Những thành tựu đó khẳng định các chủ trương, chính sách đề ra trong Nghị quyết là hoàn toàn đúng đắn và còn nguyên giá trị. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, khi đất nước hội nhập sâu và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực thì Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X cần được rà soát, cập nhật những nội dung mới, đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong tiến trình phát triển kinh tế của đất nước.

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì việc rà soát, cập nhật và tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về một số chủ trương để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững sau khi Việt Nam là thành viên WTO. Quá trình rà soát, cập nhật Chương trình hành động đã được triển khai công phu, nghiêm túc, với nhiều lần tham vấn trực tiếp và bằng văn bản đối với tất cả các Bộ, ngành, địa phương để đạt được sự đồng thuận cao về các nội dung mới bổ sung vào Chương trình hành động trước khi trình lên Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 10 tháng 7 năm 2014, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 49/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO.

        Việc ban hành Chương trình hành động nhằm tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách lớn đề ra tại Nghị quyết Trung ương 4 khóa X, góp phần thực hiện chủ trương “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế” của Đại hội Đảng lần thứ XI, đồng thời quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP: “Hội nhập kinh tế quốc tế cần được đặt trong mối quan hệ hài hòa với hội nhập trong các lĩnh vực khác, nhưng hội nhập kinh tế quốc tế phải là trọng tâm, là nội dung chính, quan trọng nhất của tiến trình hội nhập. Hội nhập kinh tế quốc tế cần đi trước một bước để tạo cơ sở, thúc đẩy hội nhập và hợp tác trong các lĩnh vực khác”. Bên cạnh đó, việc thực hiện Chương trình hành động cũng sẽ góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy tiến trình tái cấu trúc và đổi mới mô hình tăng trưởng, tiếp tục nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau.

         Chương trình hành động đã đề ra 9 nhiệm vụ mà các Bộ, ngành, địa phương cần triển khai thực hiện từ nay đến năm 2020, bao gồm:

 1. Hoàn thiện pháp luật và thể chế kinh tế
  1. Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm
  2. Phát triển đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường
  3. Hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn
  4. Bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững, bảo đảm an sinh - xã hội và an ninh quốc phòng
  5. Đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực
  6. Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, đánh giá
  7. Củng cố, tăng cường cơ chế phối hợp, giám sát triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế
  8. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền

Tương ứng với 9 nhiệm vụ 116 đầu việc chi tiết trong đó xác định rõ các cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện.

Đáng lưu ý là, bên cạnh các nhiệm vụ đã được nêu trong Chương trình hành động ban hành năm 2007 và nay vẫn cần tiếp tục đẩy mạnh (các nhiệm vụ số 1-6 và 9) thì Chương trình hành động vừa được ban hành đã bổ sung thêm 2 nhiệm vụ mới, gồm: (i) “Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, đánh giá” nhằm thực hiện một trong năm phương hướng triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa X trong thời gian tới được nêu Kết luận số 58-KL/TW của Bộ Chính trị là: “cần tăng cường công tác dự báo đánh giá đúng tình hình để chủ động, kịp thời ứng phó có hiệu quả với những thách thức nảy sinh trong quá trình hội nhập” và (ii)  “Củng cố, tăng cường cơ chế phối hợp, giám sát triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế” nhằm giải quyết một trong những nguyên nhân gây nên những tồn tại hạn chế trong thời gian qua là: “sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, các địa phương, các lĩnh vực, các chương trình, hoạt động chưa đồng bộ, thiếu toàn diện, công tác đôn đốc, kiểm tra chưa được thường xuyên, thậm chí có nơi, có lúc bị buông lỏng”.

Về tổ chức thực hiện Chương trình hành động, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương trên cơ sở những nội dung nhiệm vụ chủ yếu trong Chương trình hành động của Chính phủ, xây dựng các Chương trình hành động của Bộ, ngành, địa phương mình và cụ thế hóa thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm. Bộ Công Thương được giao theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của Chương trình hành động của các Bộ, ngành, địa phương, định kỳ báo cáo và kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cần thiết, bảo đảm Chương trình được thực hiện hiệu quả và đồng bộ./.