Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La

12/06/2015 | 00:00:00

Thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới. Ngày 13/4/2015, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ tại Quyết định số 758/QĐ-UBND.

Mục tiêu thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh Sơn La nhằm: tiếp tục thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tái cơ cấu lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Trong đó trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tái cơ cấu nền kinh tế, hội nhập quốc tế toàn diện với trọng tâm là hội nhập kinh tế, thực hiện hiệu quả các cam kết kinh tế quốc tế; đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững; tiếp tục đẩy mạnh thu hút nguồn lực bên ngoài về vốn, khoa học công nghệ phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế phục vụ nâng cao tăng trưởng; tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững…

Một số chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh phấn đấu đến năm 2020: tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt từ 8,5%-9%; GDP bình quân đầu người đạt 2.030 USD (tương đương 45 triệu đồng); kim ngạch xuất khẩu đạt 33 triệu USD; thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.000 tỷ đồng; tỷ lệ xã có đường ô tô đi đến trung tâm xã đi được 4 mùa đạt 100%; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm từ 1,5%-2%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 41%; 93% chất thải rắn ở đô thị được thu gom; tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 đạt 50%...

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, trong thời gian tới, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La tổ chức triển khai thực hiện 9 nội dung cụ thể: hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm; phát triển đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường; hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn; bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh quốc phòng; đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực; tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, đánh giá; củng cố, tăng cường cơ chế phối hợp, giám sát triển khai công tác hội nhập kinh tế, quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền.