Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP

26/03/2015 | 00:00:00

Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới.

Các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch gồm có:

1. Rà soát và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và cải cách thủ tục hành chính.

2. Sử dụng hiệu quả các nguồn đầu tư phát triển

3. Nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, doanh nghiệp và sản phẩm, dịch vụ, tập trung vào các chưong trình và dự án ưu tiên

4. Hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn

5. Bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững

6. Đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội

7. Đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục - đào tạo.

Xem toàn văn Quyết định tại đây.