Thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế

Ngày 10 tháng 7 năm 2014, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 49/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO.

Việc ban hành Chương trình hành động nhằm tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách lớn đề ra tại Nghị quyết Trung ương 4 khóa X, góp phần thực hiện chủ trương “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế” của Đại hội Đảng lần thứ XI, đồng thời quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP của Chính phủ.