VỀ THỰC TIỄN CỦA TỈNH ĐẮK LẮK TRONG VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ, CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

28/12/2017 | 00:00:00

Đắk Lắk là một tỉnh nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, có đường biên giới giáp với Vương quốc Campuchia dài khoảng 73 km. Diện tích tự nhiên hơn 13 ngàn km2, dân số gần 1,9 triệu người, trong đó gần 30% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh có 15 đơn vị hành chính (gồm thành phố Buôn Ma Thuột là thành phố cấp I trực thuộc tỉnh, thị xã Buôn Hồ và 13 huyện); có 4 xã biên giới giáp với 2 huyện Patchanda và Cô Nhéc tỉnh Mondulkiri- Campuchia.Ngay sau khi Nghị Quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ về Hội nhập kinh tế quốc tế được ban hành và triển khai đến các địa phương. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo xây dựng và ban hành các Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện chỉ đạo của Trung ương về Hội nhập kinh tế quốc tế trên địa tỉnh như sau:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của các Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Chương trình số 14-CTr/TU, ngày 16/7/2007 về một số chủ trương chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của các Tổ chức Thương mại thế giới; UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Chương trình số 15/CTr-UBND về Chương trình hành động của tỉnh Đắk Lắk thực hiện Nghị quyết của Chính phủ sau khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ về chương trình hội nhập quốc tế. Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Chương trình số 29-CT/TU ngày 28/6/2013 về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình số 29-CT/TU ngày 28/6/2013 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về hội nhập quốc tế (tại Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 24/10/2014); Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của tỉnh Đắk Lắk thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ về chương trình hội nhập quốc tế, trong đó lồng ghép việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thế hệ mới. Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Chương trình số 11/CT-TU ngày 01/3/2017 triển khai thực hiện Nghị quyết này; UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 11/CT-TU ngày 01/3/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06 NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành kế hoạch số 35-KH/TU ngày 18/5/2017 về triển khai thực hiện Chỉ thị này.

2. Kết quả triển khai thực hiện:

Sau 10 năm Việt Nam gia nhập WTO, cùng với những cơ hội, khó khăn thách thức của đất nước nói chung, Đắk Lắk nói riêng. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của các cấp uỷ Đảng, sự nỗ lực điều hành của chính quyền các cấp, tỉnh Đắk Lắk đã từng bước vượt qua khó khăn để đạt được các kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh. Nền kinh tế tiếp tục được giữ vững và có bước tăng trưởng khá, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2007- 2017 tăng bình quân 9,7%. Cụ thể như năm 2007 thu ngân sách đạt 1.572,8 tỷ đồng đến năm 2017 thu ngân sách đạt 4.679 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với năm 2007; thu nhập bình quân đầu người năm 2007 đạt 8,2 triệu đồng/người/năm đến năm 2017 thu nhập bình quân đầu người đạt 38,46 triệu đồng/người/năm,tăng 4,7 lần so với năm 2007... Hoạt động thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt là đã tiếp cận một số nhà tài trợ có tiềm năng như WB, ADB, JICA, KOICA… Các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng và phát triển. Cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí có chuyển biến tích cực. Chính trị xã hội ổn định; an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và đảm bảo tạo môi trường thuận lợi, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống nhân dân được nâng cao cả về vật chất và tinh thần, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt là kết quả triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững khi là thành viên của tổ chức Thương mại thế giới, cụ thể:

 UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của tỉnh phối hợp với các cơ quan của Trung ương tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị quán triệt các nội dung của Nghị quyết 16/2007/NQ-CP; Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam- Hoa kỳ; Chương trình hội nhập khối thị trường chung Châu Á - Thái Bình Dương (AFTA); Chương trình gia nhập WTO; Hội nghị phổ biến thông tin một số Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia; TPP và các tổ chức quốc tế, hiệp định thương mại đa phương và song phương mà Việt Nam là thành viên, nghiệp vụ xuất nhập khẩu và tác động của FTA đến các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh, tập huấn về các hàng rào kỹ thuật trong thương mại và ảnh hưởng của doanh nghiệp Việt Nam khi các Hiệp định thương mại tự do có hiệu lực, hội nghị phát triển kinh tế Tây nguyên góp phần đảm bảo an ninh trong quá trình Hội nhập kinh tế quốc tế và tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội thảo tại địa bàn các xã, huyện trong tỉnh để phổ biến kiến thức về Hội nhập kinh tế quốc tế cho nông dân và các tổ chức kinh tế tại địa phương…

             Hoạt động xúc tiến và hợp tác đầu tư trong và ngoài nước của tỉnh được quan tâm đẩy mạnh, tỉnh đã thu hút được một số dự án đầu tư. Từ năm 2007 đến nay toàn tỉnh Đắk Lắk thu hút được hơn 540 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư trên 65 ngàn tỷ đồng; 04 dự án đầu tư ra nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư (bao gồm 01 dự án đầu tư tại Lào và 03 dự án đầu tư tại Campuchia) với tổng vốn đầu tư khoảng 215 triệu USD; 28 dự án, chương trình ODA được triển khai trên địa bàn tỉnh, với tổng vốn đầu tư khoảng 298 triệu USD. Có 95 dự án NGO với tổng mức tài trợ cam kết khoảng 26,374 triệu USD.

Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã ký 33 thỏa thuận hợp tác với một số đối tác trên thế giới, trong đó có 12 thỏa thuận với các tỉnh Nam Lào; 11 thỏa thuận với tỉnh Mondulkiri - Campuchia;  ký 01 bản ghi nhớ với tỉnh Jihosesky Craj- Cộng hoà Séc tập trung chủ yếu vào hỗ trợ đào tạo, tập huấn, phục vụ hợp tác phát triển kinh tế…

 Thực hiện tốt việc bảo đảm an ninh, quốc phòng. Đảm bảo vững chắc an ninh biên giới trong thời kỳ hội nhập; thực hiện tốt công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế, Đắk Lắk còn gặp một số khó khăn, đó là:

- Sản phẩm xuất khẩu của tỉnh Đắk Lắk chủ yếu là xuất khẩu nguyên liệu (sản phẩm thô) được sản xuất từ các ngành nông nghiệp, tỷ trọng sản phẩm xuất khẩu hàng năm qua chế biến tăng chưa nhiều trong kim ngạch xuất khẩu.

- Công tác thông tin xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp để mở rộng thị trường, tăng khả năng cạnh tranh hàng hóa của tỉnh đã được chú trọng nhưng vẫn còn hạn chế, một phần cũng do nguồn kinh phí hỗ trợ trong lĩnh vực này còn khó khăn, hạn hẹp.

- Môi trường đầu tư của tỉnh chưa thật sự hấp dẫn do vị trí địa lý ở xa các cảng biển và các trung tâm kinh tế lớn, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh chưa phát triển, chất lượng nguồn nhân lực và lao động trên địa bàn tỉnh còn thấp, do đó gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu hút đầu tư trong và ngoài nước, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực đòi hỏi công nghệ cao gặp rất nhiều khó khăn.

- Các doanh nghiệp của tỉnh chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy mô nhỏ, phần nào cũng ảnh hưởng đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

- Nguồn kinh phí triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh còn giới hạn nên các hoạt động đối ngoại có phần bị ảnh hưởng, chưa phát huy được hết vai trò phục vụ phát triển kinh tế trong tình hình mới. Mặt khác, do yếu tố về địa bàn khu vực Tây Nguyên nên tỉnh luôn đặt việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội lên hàng đầu, do đó công tác hội nhập kinh tế quốc tế và ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế còn hạn chế.

- Đắk Lắk có cửa khẩu Đắk Ruê - Chi Miết nhưng hiện nay cửa khẩu Đắk Ruê - Chi Miết vẫn chưa được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cửa khẩu chưa đi vào hoạt động đã làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thương hàng hóa giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri - Campuchia./.

UBND tỉnh Đắk Lắk