ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN CÀ MAU TRONG VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HỘI NHẬP QUỐC TẾ, CÁC CHƯƠNG TÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

28/12/2017 | 00:00:00

Các chuyển biến tích cực của tỉnh Cà Mau trong việc triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế và các chương trình hành động của Chính phủ Sau khi gia nhập WTO, tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh tăng đều qua các năm; bình quân tăng 13,92%/năm giai đoạn 2007 – 2016; GRDP bình quân đầu người đạt 1.650 USD. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

  • Về sản lượng và giá trị hàng hóa xuất khẩu

Xuất khẩu tăng nhanhcó vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và tăng trưởng GDP của tỉnh. Tính đến nay, Cà Mau có khoảng trên 30 doanh nghiệp trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu (chủ yếu trong lĩnh vực xuất khẩu thuỷ sản), có quan hệ xuất nhập khẩu trên 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giai đoạn 2007-2016 tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt 15,42%/năm. Giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2017 đạt 1,1 tỷ USD. Cơ cấu xuất khẩu hàng hóatiếp tục tăng dần sản lượng các mặt hàng chế biến, hàng công nghiệp có giá trị gia tăng cao.

  • Về việc sử dụng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương

Nguồn nhân lực của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, quy mô và chất lượng đào tạo đang từng bước đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ và công nhân kỹ thuật cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 49,96%. Từ khi hội nhập kinh tế quốc tế (2007 – 2014) tỉnh đã giải quyết việc làm cho 302.141 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 490 người. Ngoài ra còn có trên 67.000 lao động thường xuyên làm việc trong các doanh nghiệp, trong đó khoảng trên 27.000 lao động thường xuyên làm việc tại 33 doanh nghiệp, xí nghiệp, nhà máy chế biến thủy sản.

  • Về các hoạt động đối ngoại và hợp tác phát triển quốc tế của tỉnh

Hoạt động đối ngoại và hợp tác phát triển, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế tiếp tục được mở rộng và phát huy hiệu quả. Hiện nay, Cà Mau có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhiều nước và vùng lãnh thổ. Hàng năm có nhiều đoàn cán bộ các cấp của tỉnh đi thăm hữu nghị, nghiên cứu khảo sát, tìm hiểu thị trường ở nước ngoài, đặt mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, tham dự hội nghị quốc tế, thu được nhiều kinh nghiệm có thể vận dụng vào điều kiện cụ thể của tỉnh. Thu hút nhiều đoàn khách nước ngoài đến tham quan và làm việc với Cà Mau và thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh, làm chuyên gia và tham gia các hoạt động kinh tế văn hóa xã hội với các đơn vị của tỉnh. Cà Mau ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn và an toàn cho các nhà đầu tư. Uy tín và vị thế của tỉnh từng bước được nâng lên trong khu vực.

  • Về việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Đầu tư quốc tế tăng mạnh là điểm nổi bật trong quá trình phát triển kinh tế của Cà Mau kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO. Tính đến nay đã có 11 dự án FDI từ các nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 52,13 triệu USD, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương, đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội, đồng thời làm tăng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Khả năng thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào Cà Mau ngày càng thể hiện rõ nét, mang nhiều tín hiệu khả quan. Vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đã được Trung ương cấp cho giai đoạn 2016-2020 là 1.354 tỉ đồng (tương đương 60,44 triệu USD).

Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, tỉnh Cà Mau ngày càng mở rộng và pháttriển toàn diện theo bề rộng và bề sâu, gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội; các nguồn lực của tỉnh ngày càng được khai thác có hiệu quả. Quá trình tái cấu trúc kinh tế đang được thúc đẩy, sức cạnh tranh của sản phẩm ngày càng cao. Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngày càng phát triển đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh. Nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển được ban hành, thực hiện đồng bộ trong các lĩnh vực: đầu tư, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu, sức cạnh tranh chung của kinh tế tỉnh có tiến bộ, từng bước đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

2. Cà Mau tiếp tục triển khai việc nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn sắp tới.

Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế (HNQT) tại các sở, ngành, đơn vị; rà soát sửa đổi những văn bản, cơ chế, chính sách cho phù hợp với những cam kết HNQT mà Việt Nam tham gia nhằm tạo môi trường pháp lý minh bạch để thu hút đầu tư nước ngoài.

Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật nhằm kịp thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ các văn bản không phù hợp với cam kết quốc tế, ban hành các văn bản mới đáp ứng các yêu cầu hội nhập. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp với cam kết hội nhập quốc tế.

Tích cực triển khai chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, xúc tiến du lịch tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm đối tác;... hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin thị trường, về đăng ký, bảo hộ và phát triển thương hiệu, về áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, đăng ký chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Khuyến khích doanh nghiệp, nhà nông áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào sản xuất, nuôi trồng sản phẩm như tiêu chuẩn ISO, GLOBALGAP, HACCP…

Tập trung đầu tư cho đào tạo nghề trình độ cao để nhằm tạo ra một đội ngũ công nhân kỹ thuật có trình độ tay nghề vững, đủ khả năng tiếp cận với công nghệ sản xuất tiên tiến, thiết bị kỹ thuật hiện đại, có khả năng tham gia cạnh tranh trong thị trường lao động trong nước và quốc tế để cung cấp nguồn nhân lực cho xuất khẩu lao động, đồng thời thu hút các dự án FDI công nghệ cao vào địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn và theo dõi triển khai các chiến lược, nghị quyết, chương trình hành động về HNQT.Các đơn vị, địa phươngchủ động thực hiện chiến lược về HNQT, lồng ghép những nội dung về HNQT vào các chương trình, kế hoạch của ngành và địa phương.

Tăng cường trao đổi, liên kết với các cơ quan đại diện ngoại giao, thương vụ, tham tán của nước ngoài ở Việt Nam cũng như của Việt Nam ở nước ngoài. Cũng như tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ nhằm tranh thủ nguồn tài trợ cho các dự án bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về chủ trương "tích cực, chủ động hội nhập quốc tế"; “Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh đến năm 2020".

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh theo nhiệm vụ được quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức về HNQT cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh theo hướng kịp thời phổ biến những vấn đề hội nhập mang tính thời sự, những vấn đề mới như CPTPP, Cộng đồng kinh tế ASEAN và các cam kết, hiệp định quốc tế khác mà Việt Nam đã và sẽ tham gia. Những vấn đề mang tính định hướng, tạo sự kiên định và đồng thuận cao đối với những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế.

Tiếp tục thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật về hội nhập quốc tế như: Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 07/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 07/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới./.

UBND tỉnh Cà Mau