Hội nhập trong nước

Chủ trương, đường lối về hội nhập

Hội nhập kinh tế quốc tế đã góp phần gia tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia, tiếp thu tinh hoa của văn minh nhân loại, cải thiện đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của mọi tầng lớp nhân dân và cộng đồng quốc tế vào sự nghiệp phát triển và đổi mới của đất nước, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Xem chi tiết 

Thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế

Nghị quyết số 49/NQ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 7 năm 2014 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO.

Xem chi tiết 

Địa phương hội nhập

Công tác hội nhập trong nước trong tình hình mới đóng vai trò quan trọng và là gốc của công tác hội nhập ngoài nước. Các địa phương cần hiểu rõ những việc phải làm để có kế hoạch phát triển phù hợp.

Xem chi tiết 

Doanh nghiệp hội nhập

Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp cần cải thiện năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu mạnh, nắm bắt thông tin hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là những cơ hội, thách thức của những hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã, đang và chuẩn bị ký kết. 

Xem chi tiết