Chính sách bảo vệ người tiêu dùng

06/11/2015 | 00:00:00

Bảo vệ người tiêu dùng là việc làm hết sức cần thiết khi xây dựng một AEC định hướng con người. Do đó, AEC thực hiện chiến lược ưu tiên vì lợi ích và quyền lợi của người tiêu dùng trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực. Luật bảo vệ người tiêu dùng phải đảm bảo cạnh tranh công bằng và trao đổi thông tin tự do trên thị trường. Vào năm 2011, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đã áp dụng luật bảo vệ người tiêu dùng trong nước. Trước đó, luật bảo vệ người tiêu dùng đã được quốc hội Lào thông qua vào tháng 6 năm 2010 và sau đó được thủ tướng ban hành vào tháng 9 năm 2010. Các nước ASEAN còn lại hiện cũng đang áp dụng cơ chế pháp lý hướng tới mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời cũng đang tiến hành soạn thảo bộ luật và chính sách bảo vệ người tiêu dùng.

1.1.   Ủy ban điều phối ASEAN về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (ACCP)

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một khái niệm khá mới mẻ trong hợp tác khu vực ở ASEAN. Như đã được chỉ ra trong kết hoạch hành động AEC, Ủy ban điều phối ASEAN liên chính phủ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sau đó được đổi lại thành ủy ban điều phối ASEAN về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (ACCP) được thành lập vào năm 2007. ACCP và ba nhóm công tác đã tập trung vào các vấn đề trọng tâm nhằm thực hiện, kiểm tra giám sát các thỏa ước cũng như cơ chế thúc đẩy lợi ích người tiêu dùng trong AEC.

Để hướng dẫn thực thi các mục tiêu và cam kết theo kế hoạch hành động AEC, phương án tiếp cận chiến lược để bảo vệ lợi ích người tiêu dùng đã được ACCP thông qua. Cách tiếp cận này bao gồm các phương pháp về mặt chính sách cũng như các kế hoạch hành động chi tiết ưu tiên cũng như lộ trình thực hiện, cụ thể như sau: (i) phát triển cơ chế trao đổi thông tin và thông báo mới; (ii) phát triển cơ chế bồi thường người tiêu dùng trong khu vực trước năm 2015; (iii) phát triển lộ trình chiến lược nâng cao nhận thức người tiêu dùng.

1.2.   Những thách thức và cơ hội

ACCP là một cơ quan được thành lập để thực hiện công tác kiểm tra giám sát thực hiện bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, đồng thời cũng sẽ giải quyết vấn đề cần phải có một cơ quan có đủ năng lực trong nước và trong khu vực. Bên cạnh đó còn phải có sự hỗ trợ về mặt tài chính và kỹ thuật đáng kể nhằm phát triển và thúc đẩy các chính sách, luật cũng như những thỏa thuận trong nước để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong một thị trường đồng nhất và hội nhập của AEC.

Toàn cầu hóa và hội nhập khu vực cũng xem xét đến nhiều vấn đề liên quan tới việc bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, vốn là vấn đề được tất cả các nước thành viên ASEAN quan tâm. Các quá trình này khiến cho khối lượng và giá trị thương mại trong khu vực ngày càng tăng cao, cũng như sự tiến bộ nhanh chóng trong giao tiếp, sản xuất và công nghệ thương mại điện tử.