Quan hệ phối hợp giữa Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế và các Bộ, ngành, địa phương

12/06/2015 | 00:00:00

Triển khai chủ trương “chủ động, tích cực hội nhập quốc tế” của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (2011), Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 về hội nhập quốc tế, trong đó nêu rõ chúng ta chuyển sang giai đoạn hội nhập toàn diện với “hội nhập kinh tế là trọng tâm, hội nhập trong các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế và góp phần tích cực vào phát triển kinh tế”.

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, ngày 23 tháng 4 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 596/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế do Thủ tướng đứng đầu nhằm chỉ đạo phối hợp hoạt động hội nhập quốc tế từ Trung ương đến địa phương.  Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế là một bộ phận quan trọng của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế.

Ngày 09 tháng 01 năm 2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh – Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế đã ký Quyết định số 04/QĐ-BCĐLNKT ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế.
Ngày 13 tháng 4 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số: 621/QĐ-TTg về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Để đảm bảo kiện toàn công tác phối hợp giữa Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế và các địa phương trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo liên ngành trân trọng thông báo tới các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương một số nội dung sau:

I. Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

1. Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế (viết tắt là BCĐLNKT) được tổ chức trên cơ sở kế thừa Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế.

Các vị trí lãnh đạo chủ chốt hiện nay của BCĐLNKT bao gồm:

- Trưởng Ban: Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ;

- Phó Trưởng Ban: Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh;

- Tổng Thư ký: Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế chuyển thành Văn phòng BCĐLNKT, đặt tại Bộ Công Thương. Văn phòng BCĐLNKT là bộ máy giúp việc thường trực của BCĐLNKT.

Lãnh đạo hiện nay của Văn phòng BCĐLNKT bao gồm:

- Chánh Văn phòng:  Trịnh Minh Anh;

- Các Phó Chánh:
   Phó Văn phòng: Nguyễn Sơn
   Phó Văn phòng: Phạm Hùng

Quy chế tổ chức, hoạt động của BCĐLNKT nêu chi tiết tại Quyết định số 04/QĐ-BCĐLNKT (gửi kèm theo).

2. Tên và con dấu của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế sử dụng trong các văn bản và giao dịch hành chính

2.1. Tên sử dụng trong các văn bản và giao dịch hành chính

- Tên chính thức, đầy đủ bằng tiếng Việt: Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

- Tên rút gọn bằng tiếng Việt: Ban Chỉ đạo liên ngành kinh tế

- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: BCĐLNKT

- Tên chính thức, đầy đủ bằng tiếng Anh: Inter-Agency Steering Commitee for Internation Economic Intergration

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh là: ESC

2.2. Con dấu sử dụng trong các văn bản và giao dịch hành chính

- Các văn bản do Trưởng BCĐLNKT - Phó Thủ tướng Chính phủ ký được đóng con dấu của Thủ tướng Chính phủ. Các văn bản do Phó Trưởng BCĐLNKT - Bộ trưởng Bộ Công Thương, và Tổng Thư ký BCĐLNKT - Thứ trưởng Bộ Công Thương ký được đóng con dấu của Bộ Công Thương.

- Văn phòng BCĐLNKT sử dụng con dấu (không mang hình quốc huy) để dùng cho các giao dịch hành chính.       

Mẫu văn bản, con dấu và biểu trưng của Văn phòng BCĐLNKT gửi kèm theo.

3. Địa chỉ thư tín và thông tin liên hệ

Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế:

Địa chỉ thư tín: Tầng 10, Toà nhà Hồng Hà, số 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa chỉ email: bcdlnkt@moit.gov.vn

Địa chỉ web site: http://www.bcdlnkt.gov.vn

Số điện thoại: (84-4) 3937 8432, 3826 2549, 3936 4114

Số fax: (84-4) 3934 8959

II. Nội dung công tác phối hợp giữa Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế và các Bộ, ngành

Theo công văn số 2146/BNV-TCBC của Bộ Nội Vụ ban hành ngày 10 tháng 9 năm 2003, Ban Hội nhập kinh tế quốc tế (Ban HNKTQT) của các Bộ, ngành là đầu mối liên hệ giữa các Bộ, ngành với Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế, nay là Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế.

Ban HNKTQT của các Bộ, ngành có nhiệm vụ chính là tư vấn, tham mưu và báo cáo cho lãnh đạo các Bộ, ngành về tình hình kinh tế quốc tế và khu vực, những vấn đề nảy sinh và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc tham gia HNKTQT của Bộ, ngành mình; chỉ đạo và phối hợp hoạt động của Bộ, ngành trong việc tham gia các hoạt động kinh tế thương mại quốc tế; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về HNKTQT và việc thực hiện các cam kết của Việt Nam thuộc lĩnh vực Bộ, ngành phụ trách; đề xuất với lãnh đạo Bộ, ngành chỉ đạo việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, biện pháp quản lý kinh tế - thương mại của ngành mình, phù hợp với chủ trương của Chính phủ và các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Đề nghị các Bộ, ngành sớm kiện toàn các Ban HNKTQT và cung cấp thông tin cập nhật bằng văn bản về bộ phận đầu mối/cơ quan giúp việc về hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay của Bộ, ngành cho Văn phòng BCĐLNKT trong quý I năm 2015.

Việc phối hợp công tác giữa BCĐLNKT và các Ban HNKTQT của các Bộ, ngành thực hiện thông qua các cuộc họp và báo cáo:

- Về chế độ họp: Định kỳ hàng năm họp một lần và họp bất thường theo yêu cầu của Lãnh đạo BCĐLNKT.

- Về chế độ báo cáo, đề nghị các Ban HNKTQT:

- Báo cáo định kỳ sơ kết 6 tháng và tổng kết 1 năm về các hoạt động và công tác hội nhập kinh tế quốc tế thuộc chức năng quản lý của Bộ, ngành cho BCĐLNKT

- Báo cáo về các nội dung cụ thể khi lãnh đạo BCĐLNKT yêu cầu để xem xét, tổ chức và phối hợp các vấn đề liên quan đến HNKTQT.

- Báo cáo nhanh theo tháng cho BCĐLNKT (Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, Tổng Thư ký và Văn phòng BCĐLNKT) về các hoạt động có liên quan đến HNKTQT do các Bộ, ngành chủ trì tổ chức hoặc tham gia (gồm tên sự kiện, thành phần, nội dung, diễn biến…) và các vấn đề mới phát sinh, các kiến nghị đề xuất với Chính phủ trong quá trình triển khai công tác HNKTQT.

III. Nội dung phối hợp công tác giữa Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế kinh tế và các địa phương

Theo công văn số 2146/BNV-TCBC của Bộ Nội Vụ ban hành ngày 10 tháng 9 năm 2003, Ban Hội nhập kinh tế quốc tế (Ban HNKTQT) của các địa phương là đầu mối liên hệ giữa địa phương với Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế, nay là Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế.

Ban HNKTQT của các địa phương có nhiệm vụ chính là tư vấn, tham mưu và báo cáo Lãnh đạo Ủy ban nhân dân để cập nhật các nội dung liên quan đến HNKTQT (các cam kết, các lộ trình thực hiện, các cơ hội, thách thức…) vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế của địa phương, những vấn đề nảy sinh và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc triển khai nhiệm vụ HNKTQT trên địa bàn của tỉnh, thành phố; chỉ đạo và phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trong việc tham gia các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố kiện toàn các Ban HNKTQT để đảm bảo việc phối hợp công tác được liên tục và xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương.

Việc phối hợp công tác giữa BCĐLNKT và các Ban HNKTQT của các địa phương thực hiện thông qua các cuộc họp và báo cáo:

- Về chế độ họp: Định kỳ hàng năm họp một lần và họp bất thường theo yêu cầu của Lãnh đạo BCĐLNKT.

- Về chế độ báo cáo, đề nghị các Ban HNKTQT:

+ Báo cáo nhanh theo tháng cho BCĐLNKT về các nội dung: Những chỉ đạo liên quan đến HNKTQT của lãnh đạo Ủy ban nhân dân; các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch mới được ban hành; các sự kiện, hoạt động có liên quan đến HNKTQT tại địa phương, các hoạt động nổi bật của Ban HNKTQT trong tháng (nếu có).

+ Báo cáo định kỳ sơ kết 6 tháng và tổng kết 1 năm về các hoạt động và công tác hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương cho BCĐLNKT.

+ Báo cáo về các nội dung cụ thể khi lãnh đạo BCĐLNKT yêu cầu để xem xét, tổ chức và phối hợp các vấn đề liên quan đến HNKTQT.

IV. Về việc tổ chức Hội nghị HNKTQT hàng năm

Trên cơ sở chủ trương của Đại hội Đảng lần thứ XI (2011) và Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn hội nhập toàn diện với trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế. Công tác hội nhập kinh tế quốc tế cần được triển khai đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “Hội nhập kinh tế quốc tế phải là trọng tâm, là nội dung chính, quan trọng nhất của tiến trình hội nhập. Hội nhập kinh tế quốc tế cần đi trước một bước để tạo cơ sở, thúc đẩy hội nhập và hợp tác trong các lĩnh vực khác”.

Để thường xuyên tổng kết và đánh giá tình hình triển khai công tác Hội nhập quốc tế về kinh tế, theo chỉ đạo của Trưởng BCĐLNKT – Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, hàng năm sẽ tổ chức Hội nghị HNKTQT với sự tham dự của các cơ quan đầu mối về HNKTQT của các Bộ, ngành, địa phương vào thời điểm cuối năm, dự kiến Hội nghị đầu tiên sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm 2015.

(Trích nội dung công văn số 08/BCĐLNKT-VP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Ban Chỉ đạo Liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế.)