Các văn bản pháp lý hình thành Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

04/05/2015 | 00:00:00

Các văn bản pháp lý hình thành Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế gồm có (nhấn vào link để xem tài liệu gốc của các Quyết định):

-  Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế

-  Quyết định số 27/QĐ-BCĐHNQT ngày 26 tháng 4 năm 2014 của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế.

-  Quyết định số 04/QĐ-BCĐLNKT ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Ban Chỉ đạo liên ngành kinh tế  ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế.