Danh sách Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

02/03/2017 | 00:00:00

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Danh sách Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế.

Theo đó, Danh sách Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế bao gồm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban; Bộ Trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban; Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Ủy viên kiêm Tổng Thư ký; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, Ủy viên; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương, Ủy viên; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh, Ủy viên; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh, Ủy viên; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc, Ủy viên; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế, Ủy viên.

 
Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế được tổ chức và hoạt động trên cơ sở kế thừa Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế (thành lập từ năm 1998) nhằm thống nhất chỉ đạo của Chính phủ đối với quá trình Việt Nam gia nhập và hoạt động trong các tổ chức kinh tế, thương mại quốc tế và khu vực.


Theo Quyết định 596/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế có chức năngnghiên cứu, đề xuất, tham mưu, tư vấn cho Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia các chủ trương, chính sách lớn, chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế; Nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về các chủ trương và định hướng đàm phán hội nhập kinh tế quốc tế chung để làm cơ sở cho việc xây dựng phương án đàm phán của các Bộ, ngành; Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo và phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong việc Việt Nam tham gia các hoạt động kinh tế - thương mại trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM), Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và các tổ chức, các diễn đàn và hiệp định kinh tế - thương mại quốc tế, khu vực khác; Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo các Bộ, ngành thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về kinh tế, thương mại trong nước để thích ứng với các định chế, các tổ chức kinh tế - thương mại quốc tế và khu vực mà Việt Nam tham gia; Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, các địa phương và đơn vị thực hiện các chủ trương, chính sách, chiến lược, kế hoạch của Chính phủ, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các nghĩa vụ đã cam kết trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện các cam kết và nghĩa vụ, cũng như bảo hộ các quyền và lợi ích của Việt Nam trong các tổ chức kinh tế - thương mại quốc tế và khu vực; Phối hợp với các Bộ, ngành, các cơ quan và địa phương tiến hành công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền và bồi dưỡng kiến thức về chủ trương, đường lối và các nội dung của hội nhập kinh tế quốc tế; Tổng hợp và định kỳ báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tình hình triển khai các nhiệm vụ về hội nhập kinh tế quốc tế; Thực hiện các công việc khác liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế do Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phân công.

Danh sach kem theo

Tải xuống