Giới thiệu

Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế (BCĐLNKT) được tổ chức và hoạt động trên cơ sở kế thừa Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế (thành lập từ năm 1998) nhằm thống nhất chỉ đạo của Chính phủ đối với quá trình Việt Nam gia nhập và hoạt động trong các tổ chức kinh tế, thương mại quốc tế và khu vực. 

Các văn bản pháp lý

Các văn bản pháp lý hình thành Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế gồm có Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 27/QĐ-BCĐHNQT ngày 26 tháng 4 năm 2014 của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế và Quyết định số 04/QĐ-BCĐLNKT ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Ban Chỉ đạo liên ngành kinh tế.

Xem chi tiết 

Bộ máy hoạt động

Theo Quyết định số 596/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, đứng đầu Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế là Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh. Sơ đồ sau đây mô tả khái quát cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động và của Ban Chỉ đạo. 

Xem chi tiết 

Quan hệ phối hợp giữa Ban Chỉ đạo và các Bộ, ngành, địa phương

Ngày 23 tháng 4 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 596/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế. Ngày 09 tháng 01 năm 2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh – Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế ký Quyết định số 04/QĐ-BCĐLNKT ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế. Trên cơ sở đó, mối quan hệ phối hợp giữa Ban Chỉ đạo và các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định như sau.

Xem chi tiết