Tin tức

Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về "Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới", trên cơ sở nhu cầu nâng cao nhận thức và tăng cường kiến thức cho các sở, ban, ngành, các khu công nghiệp, phóng viên và doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin, truyền thông về hội nhập kinh tế quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông phối với Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị tập huấn về hội nhập kinh tế quốc tế cho các đối tượng nêu trên vào ngày 28 tháng 3 năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình.

Nội dung của hội nghị sẽ nhằm trang bị các kiến thức và thông tin cần thiết cho các cán bộ các sở, ban, ngành, các khu công nghiệp, phóng viên và doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tổng quan về các quy định mới của Đảng, Nhà nước đối với công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; Tình hình thế giới và khu vực – các tác động, ảnh hưởng đến Việt Nam/ địa phương; Các cam kết hội nhập quốc tế - cơ hội và thách thức của địa phương, cộng đồng doanh nghiệp khi triển khai các Hiệp định thương mại thế hệ mới; Cơ hội hợp tác, đầu tư thương mại trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; liên hệ với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Hòa Bình.

Việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sẽ góp phần nâng cao hiểu biết và sự đồng thuận của xã hội, đặc biệt là của cộng đồng doanh nghiệp đối với các thỏa thuận quốc tế, các cơ hội, thách thức và những yêu cầu phải đáp ứng khi tham gia và thực hiện các hiệp định thương mại tự do.

Tham gia trình bày tại hội nghị sẽ có các diễn giả đến từ Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương và Bộ thông tin và Truyền thông./.

Văn phòng BCĐLNKT