Login     

Văn bản pháp lý

Trình Quốc hội văn bản luật thực thi hiệp định CPTPP vào kỳ họp tháng 5

Đây là nhiệm vụ đã được Chính phủ xác định tại Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) ban hành cuối tháng 1/2019. Theo đó Luật sửa đổi một số luật để thực thi Hiệp định CPTPP sẽ được hoàn thành và trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5/2019 theo quy trình, thủ tục rút gọn. Bộ Công Thương được Chính phủ...

Thông tư số 03/2019/TT-BCT về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong CPTPP

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2019 quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Thông tư gồm 5 Chương, 33 Điều và 9 Phụ lục kèm theo. So với các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam đã ký kết và tham gia, Quy tắc xuất xứ hàng hóa C...

Dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 2019-2022

Ngày 17/01/2019, Bộ Tài Chính ban hành Dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) giai đoạn 2019-2022. Dự thảo quy định về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định CPTPP giai...

Nghị quyết 72/2018/QH14 Phê chuẩn CPTPP cùng các văn kiện liên quan

Ngày 12/11/2018, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 72/2018/QH14 Phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. Hiệp định CPTPP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 30/12/2018. Nghị quyết được đăng tải dưới đây: 1. Nội dung Nghị quyết 2. Phụ lục