Chức năng nhiệm vụ

Giới thiệu về Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế (viết tắt là BCĐLNKT) được tổ chức và hoạt động trên cơ sở kế thừa Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế (thành lập từ năm 1998) nhằm thống nhất chỉ đạo của Chính phủ đối với quá trình Việt Nam gia nhập và hoạt động trong các tổ chức kinh tế, thương mại quốc tế và khu vực bao gồm: Triển kha...

Chức năng và nhiệm vụ của Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

Theo Quyết định số 596/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, căn cứ Quyết định số: 621/QĐ-TTg về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ, đứng đầu Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế là Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ. Sơ đồ sau đây mô ...